ALGEMENE VOORWAARDEN PCELEK.BE

Artikel 1: Toepassing.
1.1.Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen.
1.2. Indien men zich eenmaal akkoord verklaart met de algemene voorwaarden, blijven deze voorwaarden gelden voor verder afgesloten verkopen / contracten met pcelek.be.

Artikel 2: Offertes, bevestigingen, prijzen 
2.1. De prijzen van een offerte geven een benaderende raming. Offertes en prijsopgaven beperken zich uitsluitend tot wat daarin uitdrukkelijk is opgenomen, zij blijven geldig voor een periode van één maand vanaf de datum van hun opstellen. pcelek.be is gerechtigd eventuele verhogingen van de overeengekomen prijs aan de klant door te rekenen indien deze veroorzaakt zijn door nieuwe omstandigheden en prijsschommelingen tot stand gekomen na het ondertekenen van de overeenkomst.

2.2. De klant verklaart op basis van zijn behoeften, zijn onderneming en huidige configuratie, een keuze te hebben gemaakt van de aan te kopen hardware. pcelek.be wordt ontslagen van elke verantwoordelijkheid inzake compatibiliteit.

2.3. Prijzen van bepaalde producten die afhankelijk zijn van bv. de koperkoers zijn mogelijks niet actueel weergegeven op onze webshop. Het is mogelijk dat de prijs aangepast wordt na bestelling. Bij niet akkoord kunnen orders op elk moment geannuleerd worden. Elk reeds betaald tegoed wordt onmiddellijk terugbetaald.

Artikel 3: Levering, risico, leverings- en herstellingstijden.
3.1. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door de verkoper in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.
3.2. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding en anderzijds, de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of per brief.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden.
4.1. Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. De facturen zijn contant betaalbaar op vermeld rekeningnummer of cash of met cheque. 
4.2. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
4.3. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of klant. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of klant.
4.4. Ingeval van wanbetaling is de koper, zonder nieuwe ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het verschuldigde bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum 50 EURO. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden. 
4.5. De niet-betaling (op de vervaldag) van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
4.5. Bij ontvangst van een niet-gedekte cheque zal forfaitair aan pcelek.be een schadevergoeding verschuldigd zijn, voor administratieve doeleinden, ten belopen van 13 EURO. Het bestaan van een ongedekte cheque ontneemt geenszins het recht aan pcelek.be om de betalingsvoorwaarden van huidig artikel toe te passen. Deze schadevergoeding staat volledig los van de mogelijkheid voor de verkoper tot het indienen van strafklacht met eventuele burgerlijke partijstelling.

Artikel 5: Annulatie bestelling, ontbinding.
5.1. Wordt de overeenkomst eenzijdig verbroken door de klant heeft pcelek.be recht op een vergoeding op enerzijds zijn arbeid en al zijn uitgaven, en anderzijds op 50% van de waarde van het nog niet uitgevoerde of geleverde gedeelte van hetgeen in de offerte / overeenkomst is beschreven. De op dat ogenblik verrichte betalingen zal hij daartoe, in ieder geval, als voorschot op deze verrekening behouden.
5.2. pcelek.be heeft te allen tijde het recht tot ontbinding van de overeenkomst op grond van duidelijke wanprestaties van de klant indien hij door gebrek van coöperatie niet of niet meer in staat is zijn overeenkomst bij de klant uit te voeren.
5.3. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verder leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
5.4. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.
6.1. Alle geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W., in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van algehele betaling. 
6.2. De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de verkoper geleverde zaken een pandrecht te verlenen.
6.3. De koper ontslaat de pcelek.be van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan Pcelek.be het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper pcelek.bein de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

Artikel 7: Klachten, aansprakelijkheid.
7.1. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of in verband met de conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk twee dagen na ontvangst van de waar bij middel van een schriftelijke en aangetekende zending aan de verkoper worden medegedeeld. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van de verkoper teniet.
7.2. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de drie maanden vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de twee werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De desbetreffende factuur zal slechts gecrediteerd worden zo de goederen binnen de zeven werkdagen na de leveringsdatum aan de verkoper werden terug bezorgd. Indien de goederen na dat tijdstip aan de verkoper worden terugbezorgd, zal deze laatste de keuze hebben tussen kosteloze vervanging of creditering van de factuur op basis van de op dat moment gangbare marktwaarde van de goederen. In beide gevallen wordt elke vorm van recht op schadevergoeding in hoofde van de koper uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3. Klachten geven de koper nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten.

Artikel 8: Garantie / aansprakelijkheid
8.1. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.
8.2. De garantieperiode voor hardware is minimaal één jaar tenzij anders vermeld. 
8.3. Waarborg voor geleverde goederen wordt enkel verstrekt, als ze door de fabrikant of onze eigen leverancier gedekt wordt.
8.4. pcelek.be verleent geen waarborg voor elk ander verzoek tot schadeloosstelling uit hoofde van geleden verlies of gederfde winst van koper / klant, zelfs in geval van zware fout van pcelek.be of bij schade op grond van een oneigenlijk misdrijf zoals daar zijn verlies van data of schade aan derde producten, zonder dat deze opsomming als limitatief wordt beschouwd.

Artikel 9: Middelenverbintenis / Aansprakelijkheid
9.1. pcelek.be gaat in alle gevallen enkel een middelenverbintenis aan. 
In geen geval is pcelek.be aansprakelijk voor schade – daaronder inbegrepen maar daartoe niet beperkt, de schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk of ander verlies – welke ontstaan is door het gebruik van producten van pcelek.be, zelfs indien pcelek.be op de hoogte is gesteld van het risico van dergelijke schade. De koper / klant bevestigt dat hij steeds over een recente backup zal beschikken, en deze ook zal controleren. Bovendien zal in alle gevallen de aansprakelijkheid – als deze dan toch nog zou komen vast te staan – van pcelek.be nooit verder reiken dan de waarde van het onderdeel of afzonderlijke unit van hardware of software, die rechtstreekse oorzaak zijn van de door de koper / klant geleden schade.

Artikel 10: Overmacht
10.1. pcelek.be is in generlei mate aansprakelijk voor overmachtsituaties. Als overmacht worden beschouwd – zonder limitatief te zijn – onder meer volgende feiten en gebeurtenissen: mogelijke onvolkomendheden en bugs in de door pcelek.be geschreven of in licentie gegeven programma’s, mogelijke fouten en bugs in de door pcelek.be geschreven of in licentie gegeven programma’s en overdracht van virussen op door pcelek.begeleverde dragers. Tevens wordt als geval van overmacht en onoverwinnelijke onwetendheid beschouwd de slechte werking van onderdelen van de hardware.

Artikel 11: Rechtsmacht
11.1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.
11.2. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald.
11.3. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen dienen te worden aan de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge.